Voorwaarden

Onze producten worden geleverd onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op al onze aanbiedingen en bestellingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VanHoutdecoratiefiguren.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden pas bindend nadat wij de order per mail bevestigen. VanHoutdecoratiefiguren.nl behoudt nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen wanneer e.e.a. op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt geacht. VanHoutdecoratiefiguren.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt VanHoutdecoratiefiguren.nl dit binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 3: Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief de verzendkosten. Betalingen geschieden: – bij ophalen van de producten of; – na ontvangst van onze factuur.

Artikel 4: Eigendomsbehoud

Het eigendom en risico van het geleverde product gaat over nadat de bestelling is opgehaald c.q. afgeleverd en betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 5: Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het misbruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en VanHoutdecoratiefiguren.nl, dan wel tussen VanHoutdecoratiefiguren.nl en derden is VanHoutdecoratiefiguren.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VanHoutdecoratiefiguren.nl

Artikel 6: Overmacht.

In geval van overmacht heeft VanHoutdecoratiefiguren.nl het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat VanHoutdecoratiefiguren.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan VanHoutdecoratiefiguren.nl kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle prijzen onder voorbehoud van zetfouten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.